Róbert Kormaňák

Absolvent Matematicko-fyzikálnej fakulty UK (1991 Mgr.) - pôsobil vo viacerých spoločnostiach zameraných na IT, bankovníctvo, energetiku a automotive
Venuje sa technickej normalizácii v oblasti projektového riadenia, IT procesov a IT služieb - člen technickej komisie TK37 a TK22 v rámci UNMS SR
Zastupuje Slovenskú republiku (Head of Delegation) v medzinárodných technických normalizačných komisiách ISO:
- JTC1/SC7 pre oblasť softvérového inžinierstva
- JTC1/SC40 pre oblasť IT governance a IT služieb
- TC258 pre oblasť projektového riadenia
Aktívne participoval pri tvorbe metodiky projektového riadenia pre potreby MIRRI SR (riadenie projektov VS).