Ivan Makatura

generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

Kvalifikovaný bezpečnostný manažér s dlhoročnou praxou vo funkcii riaditeľa odboru bezpečnosti v bankách, v IT priemysle od roku 1993. Bol vedúcim bezpečnostným konzultantom európskeho tímu IBM Security Services, zameraním na oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ochranu osobných údajov, manažment rizík. Pracovne pôsobí aj ako súdny znalec v odvetví Bezpečnosť a ochrana informačných systémov a tiež ako certifikovaný audítor informačnej bezpečnosti. V role člena technickej komisie Úradu pre normalizáciu a metrológiu SR sa spolupodieľa na implementácii noriem ISO do sústavy Slovenských technických noriem. Vyštudoval odbor aplikovaná informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Neskôr absolvoval postgraduálne štúdium na Znaleckom ústave elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je držiteľom mnohých profesijných certifikácií v oblasti informačnej bezpečnosti a riadenia rizika. Je známym prednášajúcim na slovenských i medzinárodných konferenciách a vzdelávacích aktivitách, ako aj autorom mnohých článkov a publikácií s témou informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.