JUDr. Ivan Holič

Úrad pre verejné obstarávanie, vedúci oddelenia, legislatívno-právny odbor

Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. Na Úrade pre verejné obstarávanie je zamestnaný od roku 2012. V rozmedzí rokov 2012 až 2019 pracoval na odbore legislatívno-právnom, kde sa venoval rôznorodej agende, ktorá zahŕňala zastupovanie úradu pred súdmi, vedenie správnych konaní, prípravu a pripomienkovanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov (vrátane prípravy zákona o verejnom obstarávaní a transpozície smerníc EÚ), ako aj školiace a lektorské činnosti. Od marca 2019 pracuje na Inštitúte verejného obstarávania, kde zastrešuje metodickú činnosť. Popri tom sa spolupodieľa na realizácii vzdelávacích a školiacich aktivít úradu, ako aj na príprave podkladov pre legislatívne zmeny.